Let’s explore more about Influencer Graph – a product created and developed by Officience to illustrate the relationship of influencer and influencee, and the connection between Offies, through the conversation with our three very special guests to listen to the interesting stories at each phase of development to form Influencer Graph

  •  Mr. Thanh Tin NGUYEN – Ex-Offy
  •  Mr. Huu Binh NGUYEN – Ex-Offy
  •  Ms. Ai Nhu NGUYEN – Front-end Team Lead (IT Craft)

Cùng Officience tìm hiểu thêm về Influencer Graph – một sản phẩm được sáng tạo và phát triển bởi Officience nhằm mô phỏng mối quan hệ influencer – influencee và sự kết nối giữa các Offies với nhau thông qua cuộc trò chuyện với 03 nhân vật đặc biệt, là những người đại diện với những câu chuyện thú vị ở từng giai đoạn phát triển để hình thành một Influencer Graph như ngày hôm nay. Đó là:

  • Anh Nguyễn Thành Tín – Ex-Offy
  • Anh Nguyễn Hữu Bình – Ex-Offy
  • Chị Nguyễn Ái Như – Front-end Team Lead (IT Craft)

1. Hi anh Tín, known as one of the firsts who develop the Influencer Graph, can you share more about the origin of the product’s idea?/ Chào anh Tín, được biết anh là một trong những người đầu tiên phát triển Influencer Graph, anh có thể chia sẻ thêm về nguồn gốc ý tưởng của sản phẩm được không ạ?

Mr Tín: Actually, I can’t remember the context exactly, however, in 2013, Offy switched from the traditional management model to the “no manager” model. In the old model, everyone had a line manager, everyone had their own boss; but when switching to “no manager” model, people are not led, not managed by someone, so they will choose the person they are influenced by, usually someone who works directly with them, called “influencer”. The problem is how do Offies know who is the most influential person in the company and how is the connection between the Offies going. At that time, Mr. Duc (co-founder/CEO) wanted a tool to simulate the above 02 requirements.

Anh Tín: À thực ra thì anh không nhớ chính xác cái bối cảnh lúc đó, tuy nhiên, vào năm 2013 thì Offy mình chuyển từ mô hình quản trị có cấu trúc truyền thống sang mô hình “no manager”. Mô hình cũ thì mọi người đều có line manager (quản lý trực tiếp), ai cũng có sếp của mình; còn chuyển sang “no manager” thì mọi người không được dẫn dắt, không chịu sự quản lý bởi một ai mà mình sẽ tự chọn người mình chịu ảnh hưởng, thường là người làm việc trực tiếp với mình, gọi là “influencer”. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để mọi người trong Offy biết được ai là người tạo ảnh hưởng nhiều nhất trong công ty để mình follow, mình chọn  và làm sao để biết mối quan hệ giữa các Offies đang diễn ra như thế nào. Lúc đó anh Đức (co-founder/CEO) muốn có một công cụ nào đó để mô phỏng 02 yêu cầu nói trên. 

2. From that idea, how did the first version of the Influencer Graph come to be?/ Vậy thì từ ý tưởng đó, phiên bản đầu tiên của Influencer Graph đã được hình thành như thế nào ạ?

Mr. Tín: At that time, IT Craft received the task of realizing this idea from Mr. Duc. They chose Gephi software – a desktop application, to render a graph that simulates who makes the most influence and how much influence of each Offies. This is the first version of the Influencer Graph.

Anh Tín: Thời điểm đó các bạn trong IT Craft nhận nhiệm vụ hiện thực hoá ý tưởng này từ anh Đức. Các bạn đã chọn phần mềm Gephi – một phần mềm desktop, để render ra một cái graph (biểu đồ) mô phỏng được ai là người tạo ra được ảnh hưởng nhiều và mức độ ảnh hưởng của toàn bộ các nhân viên tại Offy. Đây chính là phiên bản đầu tiên của Influencer Graph.

3. The first version of any product will not be able to achieve some perfection, so what is the limited of the first version of Influencer Graph?/ Phiên bản đầu tiên của bất kỳ một sản phẩm nào thì cũng đều sẽ chưa thể đạt được một sự hoàn hảo nào đó, vậy thì với Influencer Graph hạn chế của phiên bản đầu tiên là gì ạ?

Mr. Tín: Because Gephi is a desktop software, it’s not real-time and Offies can’t see it for themselves. Every time someone wanted to see the level of influence and connection at Offy, our team had to export data from Dinh and import it into the software, then render the graph with the latest updated data version.

In addition, the degree of adjustment is quite limited, we didn’t know how much influence a person had, I remember at that time whoever had the biggest influence had the biggest circle. Based on the size of the circle, the mix or the distance of the circles, we know how the connection is in the team or between the clusters. Those who do not have influencers are just a small dot with no link.

Anh Tín: Vì Gephi là một phần mềm desktop nên nó không được real-time và Offies không thể tự mình xem được. Mỗi khi ai đó muốn cập nhật mức độ ảnh hưởng và mối liên kết tại Offy thì team IT Craft phải xuất dữ liệu từ Đình rồi nhập vào phần mềm, sau đó mới render ra graph phiên bản cập nhật dữ liệu mới nhất. 

Ngoài ra, mức độ điều chỉnh còn khá hạn chế, mình không biết được mức độ ảnh hưởng của một người là bao nhiêu, anh nhớ lúc đó ai có ảnh hưởng lớn nhất thì có hình tròn lớn nhất. Dựa trên độ to nhỏ của hình tròn, sự xen lẫn hay độ xa gần của các hình tròn mà mình biết được mức độ liên kết trong team hay giữa các cluster là như thế nào. Ai không có influencer thì họ chỉ là một chấm tròn nhỏ thôi và không có liên kết.

4. What did you do to improve these limitations?/ Lúc đó anh đã làm gì để cải thiện những hạn chế này ạ?

Mr. Tín: After realizing these limitations, I discussed with the team that we needed to put the Influencer Graph on the web and integrate it directly with the data sources on Dinh. Offies just need to go to Dinh, update the data on it, then the Influencer Graph will render the latest updated version right away.

Offy always has good interns, then there was Nguyen Phuc Thinh, I gave him a topic about creating Gephi software web version, the data was taken directly from Dinh, people can render the graph directly on the web to see. Thinh’s completion level at that time was about 90%. After he finished the internship, I asked Huu Binh to continue completing that version. At that time, besides the above features, the colors were also more beautiful, allowing to render a graph with only Proximity Influencer or only Spiritual Influencer, which allows to filter the type of influencer  want to see, can view specifically, directly to each person (who is the influencer, who is the influencer, …)

I think this version has been used for a long time, it seems that until 2019, at this time Huu Binh continues to develop the next version.

Anh Tín: Sau khi nhìn ra được những hạn chế này, anh đã thảo luận cùng các trong team là mình cần phải đưa Influencer Graph lên web và tích hợp trực tiếp với data sources trên Đình. Tức là Offies chỉ cần lên Đình, cập nhật data trên đó thì Influencer Graph sẽ render ra phiên bản cập nhật mới nhất ngay.

Offy thì luôn luôn có các bạn intern (thực tập sinh) giỏi, thì lúc đó có bạn Nguyễn Phúc Thịnh, anh đưa cho bạn một đề tài về việc tạo ra phần mềm Gephi phiên bản web, dữ liệu lấy trực tiếp từ Đình, mọi người có thể render ra graph trực tiếp trên web để xem. Mức độ hoàn thành của Thịnh lúc đó tầm khoảng 90% rồi. Sau khi bạn hoàn thành kỳ thực tập thì anh có nhờ Bình tiếp tục hoàn thành phiên bản đó. Lúc này bên cạnh những tính năng nói trên thì màu sắc cũng đẹp hơn, cho phép render ra graph chỉ có Proximity Influencer hoặc chỉ Spiritual Influencer, tức là cho phép mình lọc được loại influencer mình muốn xem, có thể xem cụ thể, trực quan từng người (ai là influencer, ai là influencee,…)

Anh nghĩ là phiên bản này dùng được khá lâu, hình như là đến năm 2019, lúc này Hữu Bình tiếp tục phát triển phiên bản tiếp theo.

5. Mr. Huu Binh, can you share about the process since you took over developing the Influencer Graph?/ Anh Hữu Bình ơi, anh có thể chia sẻ về quá trình từ lúc anh tiếp nhận phát triển Influencer Graph được không ạ?

Mr. Bình: After the moment when Mr. Tin “left” the Influencer Graph for me, I didn’t touch it for a while. I found that almost only Mr. Duc used it, generally quite a bit. I couldn’t think of a reason why everyone had to go to Dinh anymore, only every year at the Year End Party, there was Mr. Duc, Mrs. Nam Phuong reminded everyone to update influencer on Dinh.

In general, it is quite troublesome, everyone had to go to the Influencer Graph to check if it had been updated or not. I thought, “Well, why don’t we “quit” Dinh and  directly transfer influencer data to Influencer Graph”, because updating influencers on Dinh is a bit complicated.Also, I saw that Offy has many products that “going to die” due to few users like Obadge, Opla, …, so I wanted the Influencer Graph to integrate the display of notifications such as having a new badge or having/achieved a new objective or can view each other’s objectives. The old version of Influencer Graph only had a graph in the middle with round dots, I couldn’t even see people’s faces. After that, I decided to do by myself. Finished, I call it version 2.0, I gave it to everyone to get more feedback, then update it to be the current version.

Anh Bình: Sau cái thời điểm mà anh Tín “bỏ lại” cái Influencer Graph cho anh á, thì anh không có đụng gì tới nó trong một khoảng thời gian luôn. Anh thấy gần như chỉ có anh Đức với một số anh chị khác dùng, nói chung là khá ít. Kiểu anh không nghĩ ra lý do tại sao mọi người phải lên Đình nữa, chỉ có hằng năm tới Year End Party là có anh Đức, chị Nam Phương nhắc mọi người lên Đình cập nhật influencer. 

Nói chung là cũng khá rắc rối, mọi người cũng phải lên Influencer Graph để check đã cập nhật được hay chưa rồi này nọ. Lúc đó anh mới nghĩ là “Thôi, sao mình không có “quit” luôn cái Đình, chuyển thẳng dữ liệu influencer ra Influencer Graph luôn”, tại vì cập nhật influencer trên Đình anh thấy hơi phức tạp. Anh cũng thấy Offy có nhiều sản phẩm “chết” do ít người dùng như Obadge, Opla,…, nên anh cũng muốn Influencer Graph sẽ tích hợp việc hiển thị những thông báo như có một badge mới hoặc có/đạt được một objective mới hoặc có thể xem objectives của nhau. Influencer Graph phiên bản cũ chỉ có một cái graph ở giữa với mấy cái chấm tròn tròn, anh còn không nhìn được mặt của mọi người nữa. Sau đó, anh quyết định tự làm “chơi chơi” một mình. Hoàn thiện xong, anh gọi nó là phiên bản 2.0 đi, anh đưa lên cho mọi người feedback, update từ từ và nó ra phiên bản như hiện tại.

6. How did Mr. Binh and Ms. Nhu connect to develop the Influencer Graph together?/ Vậy thì anh Bình và chị Như đã cùng đồng hành phát triển Influencer Graph như thế nào ạ?

Ms. Như: Since when, Mr. Binh? *laugh*. Actually, I don’t do much on the Influencer Graph, mainly Binh passed the bugs and I fixed it

A while ago, in the previous version, Mr. Binh asked me to improve some features in that version. After finishing and after a while when Binh wanted to improve the Influencer Graph, I and Binh made a new version, which is also the current version. When Mr. Binh left, there were still some features that need to be improved.

Chị Như: Từ khi nào anh Bình? *cười*. Thực ra chị không làm nhiều trên Influencer Graph đâu, chủ yếu là anh Bình đưa bugs qua rồi chị fix thôi

Nói chứ cái khoảng thời gian trước, ở cái phiên bản trước á, lúc đó anh Bình có nhờ chị cải thiện một số tính năng trong phiên bản đó. Sau khi xong phiên bản trước rồi, đến một khoảng thời gian sau khi mà anh Bình muốn cải thiện Influencer Graph thì chị cùng anh Bình làm lại phiên bản mới, cũng là phiên bản hiện tại này. Xong sau này, khi anh Bình đi, vẫn còn một số tính năng cần phải cải thiện thì chị cải thiện thôi chứ chị không trực tiếp làm trên này vì những lúc anh Bình nhờ là những lúc chị bận xử lý tasks không à

7. In the process of working together, did you discover anything special or interesting from each other?/ Trong quá trình làm việc với nhau, anh chị có phát hiện ra điều gì đặc biệt hay thú vị từ đối phương không ạ?

Mr. Bình: I found that Nhu is also a bit “nhây”

Anh Bình: Anh phát hiện ra Như cũng hơi nhây

Ms. Như: Binh is “trùm nhây” and he works quickly, like “ok the idea is that right” and the next day or a week later, that idea became a reality on the web immediately, despite “cày ngày cày đêm, cày bất chấp”.

Chị Như: Anh Bình thì trùm nhây rồi và anh Bình rất là nhanh gọn, kiểu “oke idea vậy đúng không” qua hôm sau hoặc một tuần sau là idea đó thành hiện thực trên web liền, mặc dù “cày ngày cày đêm, cày bất chấp”.

8. Are there anyone else involved in later phases? / Những phiên bản sau này có sự xuất hiện thêm của ai khác không ạ?

Mr. Bình: Mrs. Nam Phuong and Mr. Duc

Anh Bình: Chị Nam Phương, Anh Đức

Ms. Như: There was also Hieu Trung’s participation

Chị Như: Hình như có cả sự tham gia của Hiếu Trung nữa

Mr. Bình: Actually, even though I had an idea, I started working on it right away, the version I said I did “playing around”, I put it up with a different domain name and then I asked for your opinion. quite a few people but mainly Mr. Duc and Mrs. Nam Phuong. So for me, Mr. Duc and Mrs. Nam Phuong are also part of the Influencer Graph team as an experiencer gives us their feedback.

Anh Bình: Thực ra thì mặc dù anh có idea, anh cũng có bắt tay vào làm liền rồi, cái bản anh nói anh làm “chơi chơi” á, nhưng mà anh đưa lên với một tên miền khác rồi anh hỏi ý kiến của khá nhiều người nhưng chủ yếu là anh Đức và chị Nam Phương. Nên với anh, anh Đức và chị Nam Phương cũng là một phần của team Influencer Graph với vai trò là người trải nghiệm và đưa ra feedback.

8. Can you share more about how you came up with ideas for the following versions, Mr. Binh?/ Quay lại với việc hình thành ý tưởng, anh Bình có thể chia sẻ thêm về việc anh hình thành ý tưởng cho các phiên bản sau như thế nào không ạ?

Mr. Bình: It wasn’t completely from the original idea. While I was learning about Microservices, I saw people using Microservices to make large systems such as ERP, forming a data container and being able to transmit data to the corresponding places, …. I just thought that “Offy is the same, why don’t we apply Microservices for Offy”. I saw the users of Dinh or Obadge, … repeat a lot, we had to design a lot of systems, duplicate data, this and that, a lot of things. I just thought about doing Microservices, at that time I didn’t think of a name, later I came up with the name “ecosystem”.

Anh Bình: Anh không hoàn toàn hình thành ý tưởng từ idea gốc. Lúc đó anh đang học về Microservice mà anh thấy mọi người sử dụng Microservice để làm các hệ thống lớn ví dụ như ERP, hình thành một nơi chứa dữ liệu và có thể truyền dữ liệu tới những nơi tương ứng, …. Anh mới nghĩ chính Offy cũng tương tự, tại sao mình không ứng dụng Microservice về cho Offy. Anh thấy những user (người dùng) của Đình hay Obadge,… lặp lại rất nhiều luôn, mà mình phải thiết kế ra rất nhiều hệ thống, dữ liệu duplicate rồi này nọ, rất là nhiều thứ. Anh mới nghĩ về việc làm Microservice, lúc đó anh chưa nghĩ ra cái tên, sau này anh mới nghĩ ra cái tên là “Ecosystem” của Offy.

9. It can be said that you represent the three different stages of the Influencer Graph. So if you could go back to the early days of Influencer Graph, what would you like to change?/ Có thể nói 03 anh chị chính là đại diện cho 03 giai đoạn khác nhau của Influencer Graph. Vậy nếu được quay trở lại những ngày đầu làm Influencer Graph, anh chị muốn thay đổi điều gì ạ?

Mr. Tin: If I could go back, I would interview Offies for advice before doing it. I thinks that if I had done that, the Influencer Graph would be used more because of the participation of Offies from the beginning of the project.

Anh Tín: Nếu được quay lại, trước khi làm anh sẽ phỏng vấn lấy ý kiến từ Offies để tham khảo. Anh nghĩ nếu làm vậy thì Influencer Graph sẽ được sử dụng nhiều hơn vì có sự tham gia đóng góp ý kiến từ lúc bắt đầu dự án.

Mr. Bình: I’m a bit similar to Mr. Tin. Mr. Tin was the one who came up with the idea of ​​the version I received, but when he left, I didn’t ask Mr. Tin much because I was shy.

Anh Bình: Anh thì cũng hơi tương tự anh Tín. Anh Tín là người đưa ra idea của phiên bản mà anh tiếp nhận nhưng lúc anh Tín đi thì anh lại không có hỏi nhiều anh Tín do anh ngại, nên anh thấy rất tiếc.

Ms. Như: Actually, I want to change in the present rather than in the early days, I want to improve the speed of the Influencer Graph because it is still slow now.

Chị Như: Thực ra chị muốn thay đổi ở hiện tại hơn là ở những ngày đầu làm, chị muốn cải thiện tốc độ của Influencer Graph vì hiện tại nó vẫn còn chậm

10. What did you get after developing the Influencer Graph?/ Anh chị nhận được gì khi làm Influencer Graph?

Ms. Như: Thanks to the Influencer Graph, I learned more about the Back-end because I was transferred the entire Microservice system from Mr. Binh. Influencer Graph is using Visjs library and I have used this library when working with clients. In addition, from the Influencer Graph, I also formed an idea and a desire to do OffyMaps, hopefully I will have enough time and resources to do it in the near future.

Chị Như: Nhờ Influencer Graph thì chị được biết nhiều hơn về Back-end vì chị được transfer nguyên hệ thống Microservice từ anh Bình. Influencer Graph đang sử dụng thư viện Visjs và chị đã ứng dụng thư viện này khi làm việc với khách hàng luôn. Ngoài ra, từ Influencer Graph mà chị cũng đã hình thành cho mình ý tưởng và mong muốn làm OffyMaps, hi vọng chị có đủ thời gian và nguồn lực để làm nó trong tương lai gần.

Mr. Bình: Ignoring the expanding of professional knowledge, skills and experience because I believe that whoever makes any product will learn a lot, the Influencer Graph helped me know more people in the company because I developed the idea to have an avatar for the user on it. Ah, I did this to help me review my salary, but I forgot I did this in the salary review *laugh*

Anh Bình: Bỏ qua câu chuyện mở rộng kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm vì anh tin ai làm sản phẩm nào cũng sẽ học được nhiều thứ thì Influencer Graph giúp anh biết được nhiều người hơn trong công ty vì anh phát triển idea có thêm avatar cho user trên đó. À anh làm cái này để giúp anh review lương nữa nhưng mà lúc đó review thì anh quên mất luôn anh có làm cái này *cười*

Mr. Tín: Making products like Influencer Graph, I feel free to realize ideas into experimenting with programming languages or new technologies,… Influencer Graph can be considered as a pilot project on technology to sell it to customers later, if possible. And through the development of Influencer Graph, I understood more about Offy (activity, work, people,…)

Anh Tín: Làm những sản phẩm như Influencer Graph anh thấy mình được thoả sức hiện thực hoá idea vào những thử nghiệm về ngôn ngữ lập trình hay công nghệ mới,…. Influencer Graph có thể được coi như một dự án pilot về công nghệ để sau này nếu được mình có thể bán cho khách hàng. Và thông qua việc phát triển Influencer Graph, anh hiểu hơn về Offy (hoạt động, công việc, con người,…)

11. To end the conversation, is there anything you would like to say to the Offies?/ Để kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay, anh chị có muốn nhắn nhủ gì tới các Offies không ạ?

Mr. Tín: I hope Offy will appear someone who has the spirit of entrepreneurship, dare to take risks, and commit to bring current products to the outside and go further.

Anh Tín: Anh mong rằng Offy sẽ xuất hiện những bạn có tinh thần khởi nghiệp, dám mạo hiểm, dấn thân để đưa các sản phẩm hiện tại ra bên ngoài và tiến xa hơn nữa

Mr. Bình: Hope Offies have many ideas but have not implemented or dare to implement. You can work in your free time or start from a small team. You can create new ideas or develop existing products. Those will help you improve many skills. Just research and do it, it’s okay *laugh*

Anh Bình: Hi vọng các bạn Offies có ý tưởng nhiều nhưng chưa thực hiện hoặc chưa dám thực hiện. Các bạn có thể làm trong thời gian rảnh hoặc bắt đầu từ một team nhỏ. Có thể làm idea mới hoặc phát triển tiếp các sản phẩm hiện có đều được. Những cái đó sẽ giúp các bạn cải thiện nhiều kỹ năng. Cứ research và làm thôi, có sao đâu. Rảnh mà! *cười*

Thank you Mr. Tin, Mr. Binh and Ms. Nhu for participating in the conversation. We hope you had a great Saturday afternoon with memories of your time developing the Influencer Graph. Wishing you good health and more success in your work. Thank you!

Cảm ơn anh Tín, anh Bình và chị Như vì đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hi vọng rằng anh chị đã có một buổi chiều thứ 7 vui vẻ cùng những kỷ niệm về thời gian phát triển Influencer Graph. Chúc anh chị sức khoẻ và ngày càng thành công trong công việc. Cảm ơn anh chị!

Share with: