On September, Cultura Fish – a project that evokes the beauty of Vietnamese art in the hearts of young audiences, officially launched a website with two versions in Vietnamese and English. Officience is very proud to have contributed with Cultura Fish in the journey of spreading Vietnamese cultural heritage through the design and construction of the website for the project.

Tháng 9 vừa qua, Cultura Fish – dự án khơi gợi nét đẹp của nghệ thuật Việt Nam trong lòng khán giả trẻ, đã chính thức ra mắt website với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Officience rất tự hào khi đã góp sức cùng Cultura Fish trong hành trình lan tỏa di sản văn hóa Việt Nam thông qua việc thiết kế và xây dựng website cho dự án.

Gossip Show also took this opportunity to “catch” Ms. Luc Pham Quynh Nhi, a member of Cultura Fish to share about the collaboration on the website with Officience as well as the group’s upcoming plans.

Gossip Show cũng nhân dịp này đã “bắt cóc” bạn Lục Phạm Quỳnh Nhi, thành viên của Cultura Fish để chia sẻ về cơ hội hợp tác, xây dựng website cùng Officience cũng như những dự định sắp đến của nhóm.

In this part I, our converastion is about the journey of Cultura Fish 

Trong phần I này, cuộc trò chuyện giữa bạn Nhi và Gossip Show sẽ xoay quanh hành trình của Cultura Fish. 

1. Could you ntroduce about Cultura Fish?/ Bạn có thể giới thiệu về Cultura Fish – Hiếu Văn Ngư được không? 

Since the beginning of 2020 I have been cherishing a cultural project (before that, I used to collaborate with a culture-history organization for 6 years), but had to wait until the end of the year when the TechCul contest by UNESCO happened, my friend (Ms. Thuy – Offy) urged me to form a group and participate in. We won the prize, and so keeping up with the mood, the group decided to debut on fanpage, Youtube channel and then go wild by organizing classes, making content, until now.

Từ đầu năm 2020 mình đã ấp ủ một dự án văn hóa của riêng mình (trước đó mình cộng tác với một bên cũng làm về văn hóa – lịch sử trong 6 năm), nhưng phải chờ đến cuối năm khi có cuộc thi TechCul của UNESCO tổ chức, một người bạn (Chị Thùy – Offy) đôn đốc thì mình mới quyết định lập nhóm và tham gia cuộc thi. Lần đó tụi mình có được giải, và thế là nhóm quyết định debut fanpage, kênh Youtube rồi “chơi lớn” là tổ chức lớp học, làm nội dung, tới giờ luôn.

On a rainy afternoon at a familiar cafe, after thinking for a while, we also agreed on the name of the group, Hiếu Văn Ngư – 好文魚. “Hiếu” means curiosity, interest, or taste. “Văn” in literature, culture. “Ngư” is the fish. Overall, roughly translated, it means a fish that loves to listen to stories, is eager to learn, and eager to talk. But not everyone is comfortable in reading kanji, so the group has another English name, Cultura Fish, which is the word culture, but one letter less.

Vào một chiều mưa tại quán cafe quen, suy nghĩ một hồi thì tụi mình cũng đã thống nhất ra tên gọi của nhóm là Hiếu Văn Ngư – 好文魚Hiếu ở đây nghĩa là hiếu kỳ, ham thích hay là thị hiếu luôn. Văn trong văn chương, văn hóa. Còn ngư là con cá. Tổng hợp lại, dịch nôm na thì đây là một con cá rất thích nghe chuyện, ham học hỏi, ham “hóng” chuyện.  Nhưng mà không phải ai cũng quen đọc chữ Hán, nên nhóm còn một tên tiếng Anh nữa là Cultura Fish, chính là chữ culture mà bớt đi 1 chữ đó. 

Currently, we are still being streamlined at 08 members, from different fields but all share a passion for culture. The group includes people who are in IT, finance, education, another  is the researcher, artist, marketer and music teacher. We also have an American friend who is married to a member of Cultura Fish, so he is “counted” into the team.

Thành viên của team hiện tại vẫn đang tinh gọn là 08 bạn, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều chia sẻ niềm yêu thích với văn hóa. Nhóm có người là kỹ thuật viên IT, có kế toán, giáo viên cấp 2, nhà nghiên cứu, họa sĩ, chuyên viên marketing, giáo viên dạy nhạc; nhóm cũng có bạn họa sĩ người Mỹ do lấy vợ là thành viên của Cultura Fish nên cũng “được” gia nhập vào team luôn. 

2. What is the Cultura Fish orientation?/ Cultura Fish đang định hướng như thế nào? 

The long journey for Cultura Fish has not been determined, we only know that we are aiming for cultural values through short programs, courses, and exhibitions. Thereby creating value for the community and creating value for those who directly work with cultural materials.

Mình cũng chưa xác định được hành trình dài thiệt dài của Cultura Fish, chỉ biết nhóm đang hướng về những giá trị văn hóa thông qua những chương trình ngắn, khóa học, triển lãm. Từ đó tạo ra giá trị cho cộng đồng và tạo ra giá trị cho những người trực tiếp làm việc với những chất liệu đó.

That is the direction, we are still figuring out which way to go.

Đó là hướng tụi mình đi, còn con đường đi như thế nào thì tụi mình vẫn đang dò.

In our thinking, culture must come to life in order to be durable, but if we try to give it a beautiful name like “treasure”, it will naturally become distant. It ends up going to the museum and this is not the conservation approach that Cultura Fish is following.

Trong suy nghĩ của Cultura Fish, văn hóa phải đi vào đời sống thì mới bền, chứ mình cứ cố gắng tạo cho nó một cái danh xưng mỹ miều như “kho báu” thì tự nhiên sẽ trở nên xa cách. Kết cục thì nó sẽ đi vào bảo tàng và đây không phải là cách bảo tồn mà Cultura Fish theo đuổi. 

Moreover, everything, including culture, is also affected by the times, will gradually change, but the important thing is that their essence is still there. When we understand this nature, we will be less extreme, see the bright spot and figure out what we need to do in this renovation.

Hơn thế nữa, mọi việc, kể cả văn hóa, cũng bị thời cuộc tác động, dần dần sẽ thay đổi thôi nhưng quan trọng là bản chất chúng thì vẫn còn đó. Khi mà hiểu được tính chất như vậy thì mình sẽ bớt bị cực đoan, nhìn ra được điểm sáng và những việc mình cần làm trong công cuộc đổi mới này.

Cultura Fish, along with other young people, is also in the process of bringing different aspects and perspectives of Vietnamese culture. We try to bring the most universal knowledge, get the quintessence suitable for the current times. Loving traditional culture is not just holding on to the old. That is our concept.

Cultura Fish, cùng với những bạn trẻ khác cũng là người đứng trong công cuộc mang đến những khía cạnh, góc nhìn khác về văn hóa Việt Nam mà thôi. Tụi mình cố gắng mang đến những kiến thức có tính phổ quát nhất, lấy ra được những tinh hoa phù hợp với thời cuộc hiện nay. Yêu văn hóa truyền thống không phải chỉ giữ khư khư cái cũ.. Đó chính là quan niệm của tụi mình.

3. Beside the music and performing arts, does Cultura Fish have any other types of culture that you would like to introduce?/ Ngoài âm nhạc và nghệ thuật trình diễn như hiện nay, Cultura Fish có những loại hình văn hóa truyền thống nào khác muốn giới thiệu với mọi người không? 

Actually, we are positioned as an intermediary unit to connect researchers, artists with the public. By then, everyone can accumulate knowledge about Vietnamese culture and apply it to products or daily life. So traditional music or performing arts are just one of the cultural materials that Cultura Fish will bring to everyone.

Thật ra tụi mình định vị là một đơn vị trung gian để kết nối giữa nhà nghiên cứu, nghệ sĩ với công chúng và thông qua đó công chúng có thể hiểu về những chất liệu văn hóa Việt Nam. Từ đó mọi người có thể đưa chúng ứng dụng vào những sản phẩm hoặc đời sống hàng ngày. Vậy nên âm nhạc hay nghệ thuật trình diễn truyền thống hiện nay chỉ là một trong những chất liệu văn hóa mà Cultura Fish sẽ mang đến cho mọi người thôi. 

2021 is just the year of zero with Cultura Fish, a year of experimenting with different topics, so we are relatively comfortable. Our team is just going around and exploring things, then we still don’t have a specific plan for what to do each year. The biggest desire at the moment is for organized programs/courses, if profitable, will be used to pay for artists and cultural researchers.

Năm 2021 chỉ mới là năm số 0 với Cultura Fish, là năm thử nghiệm các để tài khác nhau nên tụi mình tương đối thoải mái. Tụi mình đang vừa đi vừa dò chứ chưa có kế hoạch cụ thể mỗi năm sẽ làm gì. Nguyện vọng lớn nhất hiện tại là những chương trình tổ chức ra, nếu có lợi nhuận, thì sẽ dùng cho việc trang trải cho nghệ sĩ và nhà nghiên cứu văn hóa. 

Regarding new cultural materials, as long as we can find researchers or sponsors in the field of content, we can all implement it.

Về những chất liệu văn hóa mới, miễn là có thể tìm được nhà nghiên cứu hay người đỡ đầu về mảng nội dung, tụi mình đều có thể triển khai được. 

4. Could Cultura Fish share about your cultural practice journey?/ Cultura Fish có thể chia sẻ về hành trình thực hành văn hóa của mình không? 

These years, due to the pandemic, we have not been on a trip to collect documents together. So, as usual, we just… just drink. The whole team, along with the researchers, often gather, eat, listen to music and play instrument. There we will talk about which song to sing, to play this tune, and then discuss music or tell stories of the past. Instead of singing karaoke with speakers that disturb neighbors, here we are using live instruments, play cai luong music.

Mấy năm nay dịch nên cả nhóm cũng chưa có chuyến đi xa nào để lấy tư liệu cùng nhau.  Còn bình thường thì tụi mình cứ… “nhậu” thôi. Cả nhóm cùng với các cô chú anh chị nhà nghiên cứu hay tụ lại, ăn uống và chơi nhạc. Ở đó tụi mình sẽ nói về hát bản nào, ca bài nào, chơi điệu này điệu kia rồi bàn luận về nhạc hay kể chuyện ngày xưa nữa. Thay vì hát karaoke bằng loa kéo phiền hàng xóm thì ở đây mình dùng nhạc cụ “sống”, chơi nhạc tài tử, nhạc cải lương. 

In essence, it’s just a normal gathering, we don’t want to turn it into something unusual or special, it just gradually blends into life, becomes a hobby. In these stressful times, sitting down, singing and chatting, even if it’s online, is enough to relieve it. This is also an intangible value of culture.

Về bản chất thì nó cũng là một cuộc tụ tập như bình thường thôi chứ tụi mình cũng không muốn thay đổi hay biến nó thành một buổi gì đó ghê gớm, dần dần nó đi vào đời sống, nó chỉ dần dần trở thành một sở thích như thường ngày thôi. Trong những lúc cuộc sống bức bối thì việc ngồi lại, cùng hát cùng trò chuyện, dù có thể là qua online thôi cũng đủ để giải tỏa rồi. Đây cũng là một giá trị vô hình của văn hóa. 

Share with: