On September, Cultura Fish – a project that evokes the beauty of Vietnamese art in the hearts of young audiences, officially launched a website with two versions in Vietnamese and English. Officience is very proud to have contributed with Cultura Fish in the journey of spreading Vietnamese cultural heritage through the design and construction of the website for the project.

Tháng 9 vừa qua, Cultura Fish – dự án khơi gợi nét đẹp của nghệ thuật Việt Nam trong lòng khán giả trẻ, đã chính thức ra mắt website với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Officience rất tự hào khi đã góp sức cùng Cultura Fish trong hành trình lan tỏa di sản văn hóa Việt Nam thông qua việc thiết kế và xây dựng website cho dự án.

Gossip Show also took this opportunity to “catch” Ms. Luc Pham Quynh Nhi, a member of Cultura Fish to share about the collaboration on the website with Officience as well as the group’s upcoming plans.

Gossip Show cũng nhân dịp này đã “bắt cóc” bạn Lục Phạm Quỳnh Nhi, thành viên của Cultura Fish để chia sẻ về cơ hội hợp tác, xây dựng website cùng Officience cũng như những dự định sắp đến của nhóm

In this part II, our converastion is about the collaboration between Cultura Fish and Officience. 

Trong phần II này, cuộc trò chuyện giữa bạn Nhi và Gossip Show sẽ xoay quanh việc hợp tác giữa Cultura Fish và Officience.

5. From the beginning, how did the Cultura Fish members meet and connect with each other? Từ những buổi đầu, các thành viên đã gặp gỡ và kết nối với nhau, tạo thành Cultura Fish như thế nào? 

Before that, I worked for an organization that made historical-cultural materials for young people, I got a chance to know and bond with some members of CF since then when they registered to my event as guests or as students. After that, with the same hobby. we often gathered to sing and drink at my house. In addition, Cultura Fish also has my close friend since 9th grade, her husband and my lover.

Trước đây mình làm việc cho một bên cũng làm các chất liệu lịch sử – văn hóa cho người trẻ, Mình biết, quen thân và gắn bó với một số thành viên của CF từ dạo đó khi các anh chị đăng ký làm khách tham dự hoặc học viên của bên mình. Sau đó thì chung sở thích nên hay tụ tập đờn ca – ăn nhậu ở nhà mình; ngoài ra team còn có bạn thân từ hồi lớp 9, chồng của bạn thân và người yêu mình nữa.

8 members of the CF team all have full-time jobs and they handle CF’s projects after work. The workload of each person is also different, if it has to be calculated, it is equivalent to working part-time (or less). Basically, CF is project-based, but normally, if there’s none, it will be mainly focused on content/communication.

8 thành viên của team CF đều có công việc full-time và các bạn giải quyết việc của CF sau giờ làm việc. Khối lượng công việc của mỗi người cũng khác nhau nữa, nếu phải tính thì tương đương với làm partime (hoặc ít hơn). Cơ bản thì CF hoạt động theo dự án, còn bình thường chưa chạy dự án sẽ làm nội dung/ truyền thông là chủ yếu.

6. What motivates everyone to continue on this journey together? Động lực để mọi người cùng nhau tiếp tục bước đi trên hành trình này là gì? 

I think the best binder is we have both feet on the ground and believe that cultural understanding can help shape personal identity. We love listening to traditional music and… gathering too.

Mình nghĩ chất kết dính tốt nhất chính là lý tưởng chung về việc biết người – biết ta, tin rằng sự hiểu biết về văn hóa có thể giúp hình thành bản sắc cá nhân; thích nghe cổ nhạc và cả thích…tụ tập nữa.

The members have intimate knowledge about Vietnamese culture. Not only that, they are diligent in reading – studying new things to work on Cultura Fish together. In addition, we also equip ourselves with home recording equipment to make video clips during this pandemic.

Các thành viên đều có có kiến thức sâu, chịu khó học hỏi và đọc sách thêm để cùng nhau đi tiếp con đường của Cultura Fish. Ngoài ra tụi mình cũng tự trang bị thêm những thiết bị thu tại nhà để thực hiện những video clip trong mùa dịch này. 

Moreover, the working speed of the members is extremely fast, even the artists who work closely with us. There are weekends or late at night, we still enthusiastically debate to build the upcoming program, think of options B, C, D for this COVID situation.

Ngoài ra là tốc độ xử lý công việc của các thành viên cực nhanh, kể cả các cô chú nghệ sĩ hợp tác thân với tụi mình cũng vậy. Có những cuối tuần hay tối khuya, tụi mình vẫn hừng hực ngồi tranh luận để xây dựng chương trình sắp tới, nghĩ ra các phương án B, C, D cho mùa dịch khó khăn này. 

7. If you could choose one art form to describe each member, what would it be? Nếu được chọn một loại hình nghệ thuật để miêu tả về từng thành viên thì đó là gì?

I think it will be “Đờn ca tài tử”. In this art, each instrument has its timbre, but when mixed together, they all adhere to the heart and rules of the game. Each individual in Cultura Fish has a different personality, but they all share the same “heart” as love for Vietnamese culture, desire to spread it and the whole team has a spirit of cooperation smoothly. Honestly, this is the cutest, muddy, professional and fastest team I’ve ever worked with.

Mình nghĩ là “Đờn ca tài tử”. Trong dàn đờn ca tài tử mỗi nhạc cụ có âm sắc riêng nhưng khi hòa lại với nhau đều tuân thủ theo lòng bản và luật chơi của bộ môn này. Mỗi cá nhân trong Cultura Fish là một cá tính khác nhau nhưng đều chung “lòng bản” là tình yêu mến với văn hóa Việt, muốn lan tỏa nó và cả team đều có tinh thần hợp tác với nhau hết sức nhịp nhàng. Nói thiệt thì đây là team dễ thương, lầy lội, giỏi chuyên môn và nhanh gọn lẹ nhất mình từng làm việc luôn. 

8. What are the most memorable memories of the team’s growth path? Có những kỷ niệm nào bạn cho là đáng nhớ nhất trên con đường phát triển của nhóm không?

Cultura Fish was born at the beginning of 2020 and got into the social distance due to the pandemic. Because of that, the group has not been able to carry out many planned projects. However, we still have some memorable moments, there are two that I like the most. First, when the team won the prize of ichCAP in the TechCul competition and got a cooperation contract with a Korea partner, later they found out that this is a genuine one. The second is when Officience agrees to sponsor the website for Cultura Fish. Honestly, at first, the team thought that I didn’t have any achievements but why was chosen to be sponsored, then on the wrap-up meeting, I happened to know that many Offies were enjoying and comfortable while working on the web, I was very emotional. Thanks again Offy.

Cultura Fish chỉ mới ra đời từ đầu năm 2020 thì lại phải chịu cảnh lockdown chung với thành phố do Covid. Cũng vì vậy mà nhóm chưa thực hiện được nhiều kế hoạch dự định. Tuy vậy tụi mình vẫn có vài khoảnh khắc đáng nhớ, có hai khoảnh khắc mình thích nhất. Đầu tiên là khi nhóm được giải của ichCAP trong cuộc thi TechCul và có được hợp đồng hợp tác với bên này, về sau mới biết đây là đối tác “xịn xò”. Thứ hai là khi Officience Việt Nam đồng ý tài trợ website cho Cultura Fish. Thiệt sự thì lúc đầu team nghĩ là mình chưa có thành tựu gì mà sao lại được chọn tài trợ, sau đó đến hôm họp tổng kết biết được nhiều anh chị rất là tận hưởng và thoải mái trong lúc làm web thì mình vui lắm, xúc động lắm luôn. Lại một lần nữa cảm ơn Offy nha. 

9. What has connected Cultura Fish with Officence? Cơ duyên nào đã kết nối Cultura Fish với Officience? 

Ms. Thuy, a member of Cultura Fish as well as an employee of Officence, is our matchmaker. Then later Cultura Fish received a super cool website. When it was published, many people were very impressed. At the same time, thanks to the website, we “won” a small fund of the British Council to do a project to store and spread traditional Southern music.

Chị Thùy một thành viên trong nhóm chính là người đã kết nối Cultura Fish và Officience. Để rồi sau đó Cultura Fish nhận được một website siêu ngầu và khi công bố ra nhiều người ấn tượng lắm luôn. Đồng thời nhờ có website mà tụi mình đã “thắng” một quỹ nhỏ của Hội đồng Anh (British Council) để làm dự án lưu trữ và lan truyền cổ nhạc Nam Bộ. 

10. Cultura Fish’s impression after collaborating with Officence? Cảm nhận của nhóm sau khi hợp tác với Officience?

It’s a bundle of joy, If there’s not because of COVID, we would gather around for a private event in this Mid-Autumn season. We would get Offies and Cultura Fish members on enjoying tea and have a deep talk about traditional music. I can feel everyone’s enthusiasm and sincerity, from the beginning to the acceptance. Even though the website is sponsored, everyone takes it very seriously and has fun in coding and developing it.

Vui lắm, mình còn nghĩ là nếu dịch Covid ổn vào dịp Trung Thu, sẽ tổ chức private event nhỏ nhỏ mời các anh chị Offy và Cultura Fish cũng thưởng trà, trò chuyện cho vui đó. Mình cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành của mọi người, từ khi bắt đầu đến khi nghiệm thu luôn. Dù website của team là được tài trợ nhưng mọi người vẫn làm rất nghiêm túc và còn có niềm vui khi dev nữa. 

11.  Can Cultura Fish reveal a bit about your upcoming projects? Cultura Fish có thể bật mí một chút về những dự án sắp tới của mình không?

Actually, we’re still working on it, it’s just that it’s not time to announce it yet. During this time, we are preparing a lot, although it is a bit stressful because of the complicated COVID situation:

Thiệt ra tụi mình vẫn tẩm ngẩm tầm ngầm mà làm đó chứ, chỉ là chưa tới thời điểm để công bố thôi. Trong thời gian này tụi mình đang chuẩn bị nhiều dù cũng hơi căng thẳng bởi tình hình COVID phức tạp: 

  • The first is an online exhibition with archived photos of Hát Bội for our Korean partners, who we have the opportunity to connect through UNESCO’s TechCul contest. Please look forward to the exhibition on Cultura Fish’s website.

       Đầu tiên là một triển lãm online với bộ ảnh lưu trữ về Hát Bội cho đối tác bên Hàn Quốc            mà tụi mình có dịp được kết nối thông qua cuộc  thi TechCul của UNESCO. Mọi người              hãy đón chờ triển lãm trên website của Cultura Fish nhé.

  • Later on, is phase 1 after winning the grant in the British Council fund. We will focus on communicating and storing materials related to Southern traditional music. By the beginning of next year, the project will move to phase 2, which will be applied and practiced. more into reality.

      Tiếp theo là vào giai đoạn 1 sau khi trúng grant trong quỹ của Hội đồng Anh. Tụi mình sẽ          tập trung làm truyền thông, lưu trữ những chất liệu liên quan đến cổ nhạc Nam Bộ như              các  điệu hò điệu lý… Đến đầu năm sau thì dự án sẽ sang giai đoạn 2, sẽ được áp dụng và        thực hành vào thực tế nhiều hơn.

  • Last but not least, the learning courses will be implemented right after the lockdown. We are collaborating with the homeschooling program to deliver cultural materials into the curriculum for 8th-grade students. Teachers, lesson plans are all ready, just wait for an announcement from the government. 

     Cuối cùng là chờ hết dịch là sẽ đi dạy ngay. Hiện tụi mình vẫn đang kết hợp với một trường        homeschooling để đưa chất liệu văn hóa vào chương trình cho các bạn học sinh lớp 8.              Giáo viên, giáo án đã soạn sẵn sàng hết rồi, chờ mở cửa sẽ triển khai ngay.

12. During the current pandemic, are cultural practitioners like Cultura Fish facing any difficulties? Trong mùa dịch hiện nay thì những tổ chức thực hành văn hóa như Cultura Fish có đang gặp khó khăn nào không? 

Currently, traditional artists are facing many difficulties.

Hiện những cô chú anh chị nghệ sĩ đang gặp rất nhiều khó khăn

For example, with hát bội, with this pandemic, our artists have lost 2 seasons of adoration. Because normally, they only have 6 months to sing, 3 months near Tet and 3 months from lunar July to lunar October. And this year, all seems to be gone.

Đơn cử như hát bội, với dịch này là các nghệ sĩ mất 02 mùa chầu rồi. Vì bình thường, họ chỉ có 6 tháng để hát thôi, 3 tháng vào gần Tết và 3 tháng từ tháng 7 âm đến tháng 10 âm. Và năm nay coi như mất hết rồi.

Moreover, the COVID epidemic has also taken away many veteran artists who are training for the new generation. It is a huge loss to the Vietnamese performing arts. We couldn’t preserve as fast as the speed of loss, and the group members were also deeply saddened by this reality.

Hơn nữa thì dịch COVID cũng mang đi nhiều nghệ sĩ cải lương tuồng cổ gạo cội, những người đang đào tạo cho thế hệ mới. Đó là một tổn thất rất là lớn với nền nghệ thuật nước nhà. Tốc độ mình bảo tồn không kịp với tốc độ mất đi, các thành viên trong nhóm cũng rất thấm thía nỗi buồn này.

13. Finally, is there anything Cultura Fish would like to send to everyone? Lời cuối cùng, Cultura Fish có muốn nhắn gửi gì đến mọi người không? 

 

Cultura Fish is a small growing group and we are heartbroken to see our beloved city in ruins due to the pandemic. However, the team believes that after this tough situation, CF will have a lot of work to do, especially supporting people’s psychological comfort through cultural materials. I just hope we all have peace, strong and tough to overcome the reality, then together, we will rebuild people, rebuild houses.

Cultura Fish là một nhóm nhỏ đang đi lên và tụi mình cũng đau lòng khi thấy thành phố xơ xác do dịch. Dẫu vậy nhóm có niềm tin rằng sau dịch, CF sẽ có rất nhiều việc phải làm, nhất là hỗ trợ xoa dịu tâm lý cho mọi người thông qua các chất liệu văn hóa. Chỉ mong tất cả chúng ta được bình an, chân cứng đá mềm để qua dịch cùng nhau dựng lại người, dựng lại nhà.

Build your website with Officience through : engagement@officience.com

Cùng Officience xây dựng website của riêng bạn qua: engagement@officience.com

Share with: