Among most of us, more than one, we are not certain about our career path. What is the deciding factor when you want to move to another industry? Especially with specific industries such as information technology, do “outsiders” have to face many barriers? How can they overcome them?

Mỗi người chúng ta chắc hẳn đã rất nhiều lần trăn trở về những ngành nghề mà mình đã chọn, không biết chúng có thật sự hợp với bản thân hay không. Đâu là yếu tố quyết định khi bạn muốn chuyển sang một ngành khác?  Đặc biệt với những ngành đặc thù như Công Nghệ Thông Tin, những bạn từ tay ngang chuyển sang có vấp phải nhiều rào cản hay không?  

Offy’s Gossip Show this special issue of March, in order to honor women in the technology industry, has brought to us the sincerest sharing from the Technical Leader of the Front-End Development team, who has a pedagogical background but turned to join the IT industry, Ms. Nguyen Ai Nhu.

Trong số đặc biệt này, Offy’s Gossip Show xin gửi đến bạn bài phỏng vấn từ một bạn nữ “Women-In-Tech” nhằm tôn vinh những “người đàn bà thép” trong ngành công nghệ với sự chia sẻ chân thành từ Technical Leader của team Front-End Development, người có xuất phát từ sư phạm nhưng đã rẽ hướng đến với ngành công nghệ thông tin và gắn bó với Officience đến tận bây giờ, chị Nguyễn Ái Như. 

Offy's Gossip Show - Ái Như

1. What led you to the Information Technology industry?/ Cơ duyên nào đã đưa chị đến với ngành Công Nghệ Thông Tin?

Since I was in high school, I have been interested in Computing, but everyone around kept threatening me, the code is difficult, not for girls. I was wobbly, so after having scores from the university exam, I applied to Biological Pedagogy right away. Later on, there was a time I was eager to study Photoshop, but the tuition fee was a bit high, so the consultant “lured” me to change to the Programming class.  “You’ll get the chance to learn Photoshop and Web maker parallel, later, you may be rich”. So, I applied to this class. Thanks to the course there, after graduating from school, I didn’t go on the teaching path and submitted my CV to a few technology companies.

Từ lúc còn học cấp 3, chị đã rất thích Tin học rồi nhưng mọi người xung quanh cứ dọa, code khó lắm, không dành cho con gái đâu. Chị cũng có hơi lung lay nên lúc có điểm thi đại học, chị nộp vào Sư phạm Sinh luôn. Có một lúc chị muốn đi học Photoshop nhưng học phí lại hơi cao, thế là, chị tư vấn viên “dụ” chị qua lớp Lập trình liền. “Em vừa được học Photoshop vừa được làm Web, làm web mốt ra giàu lắm em ơi”. Chị cũng xiêu xiêu rồi cắp sách đi học luôn. Nhờ khóa học ở đó mà sau khi ra trường, chị bỏ luôn nhiệm sở, đi nộp CV vô mấy công ty công nghệ luôn.

2. Do you have any special experiences when applying for Officience?/ Chị có trải nghiệm nào đặc biệt khi ứng tuyển vào Officience không?

I only heard about it later. At that time, everyone tended to reject my application because I submitted the CV in Vietnamese, also, it was not in the format of IT people. But Offies wanted to know more about my story,  why changing from Biological Pedagogical into a Front-end Developer, that’s why they called me. Thanks to that, now I’m here.

Sau này chị nghe kể lại mới biết nha. Lúc đó mọi người định đánh rớt rồi, tại chị nộp CV bằng tiếng Việt, mà còn không theo format của các bạn học IT nữa. Nhưng mọi người muốn nghe câu chuyện của chị, muốn biết vì sao từ Sư phạm Sinh mà rẽ ngoặt sang làm Front-end nên mới gọi. Nhờ vậy, giờ chị mới ở đây nè.

3. Working in a different industry will certainly have many difficulties, especially in specific industries such as IT, how did you overcome them?/ Làm việc trái ngành chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, đặc biệt trong những ngành đặc thù như IT, vậy chị đã vượt qua chúng như thế nào?

Some people say “University is not important” because some subjects are impractical and difficult to apply when going to work. But for me, those are a solid foundation to go further. Some knowledge about servers or related things, I haven’t learned properly so that the seniors are my teachers and so are online sources. Since the beginning of the internship until now, I still register for more courses to improve the knowledge of the Front-end in particular and new technologies in general.

Một số người hay nói “Học đại học không quan trọng” vì có nhiều môn chưa thực tế, khó áp dụng khi đi làm. Nhưng với chị, những môn học đó lại chính là nền tảng vững chắc để mình có thể tiến xa hơn. Những kiến thức về server hay liên quan, chị chưa từng được học nên phải học từ những anh chị đi trước và đặc biệt nhất là tự học từ các nguồn trên mạng. Từ khi bắt đầu thực tập đến giờ, chị vẫn đăng ký thêm nhiều khóa học bên ngoài để tự nâng cao kiến thức về Front-end nói riêng và công nghệ mới nói chung. 

4. Can you share more about your feelings of an “outsider” to be promoted to the Technical Lead position of Front-end?/ Chị có thể chia sẻ thêm về cảm xúc của một người “ngoại đạo” khi được đề bạt lên vị trí Technical Lead của Front-end không?

When I received the recommendation of Mr. Huu Binh, I was very surprised. Because to be a leader, you not only need to have solid professional knowledge, but also be the one who can connect everyone, from within the team to other members in Officience to make projects run smoothly.  After a period of hesitation and much encouragement from other seniors, I decided to take on this responsibility.

Lúc mới nhận được lời đề cử của anh Hữu Bình, chị rất bất ngờ. Vì để trở thành một leader, không chỉ cần kiến thức vững về chuyên môn, mà còn phải là người có khả năng kết nối mọi người, từ kết nối nội bộ trong team cho đến những thành viên khác trong công ty để giúp dự án chạy mượt hơn.Sau một thời gian đắn đo và nhận được nhiều sự động viên của các anh chị lớn, chị mới quyết định nhận trọng trách này.

5. What’s your plan on developing the Front-end team?/ Kế hoạch của chị để phát triển team Front-end?

Regarding the specialty aspect, in order to connect the team and improve their performance, I maintain a training class on React JS and “Dojo” practice on a weekly basis. This helps enhance their code writing code skill as well as critical thinking and provide better solutions.

Về chuyên môn, để gắn kết và nâng cao trình độ, mỗi tuần chị đều duy trì lớp training về React JS và thực hành “Dojo”, giúp các bạn trong team luyện cách viết code nhanh cùng với tư duy phản biện, đề xuất những giải pháp tối ưu hơn. 

Moreover, I encourage team members to update their LinkedIn profiles, make their own portfolios to build trust and reach out potential customers.

Ngoài ra, chị cũng khuyến khích mọi người cập nhật profile LinkedIn, làm portfolio cho riêng mình để tạo lòng tin cũng như mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng hơn.

Regarding myself, I am learning to improve leadership and communication skills, as well as becoming a solid connection between the Front-end and other teams in Officience. 

Bản thân chị cũng đang tự học thêm để nâng cao kỹ năng leadership và giao tiếp, cũng để bản thân mình trở thành một cầu nối vững chắc giữa team Front-end và những team khác trong công ty.

6. Can you share the most memorable memories from working at Officience?/ Chị có thể chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình làm việc tại Officience không?

My most favorite thing about Officience is the open and friendly working culture, but the most memorable one is about a customer in P3G project. That time, I was super busy with another project so I discussed and introduced another Front-end developer to be in charge of P3G, but the customer decided to wait until I finished my work to get back to P3G. Those memories are the driving force to keep me following this path.

Chị thích nhất ở Officience là văn hoá làm việc cởi mở và thân thiện nhưng người làm chị nhớ nhất là một anh phụ trách dự án P3G. Lần đó chị bận dự án khác nên có trao đổi với khách hàng và giới thiệu một bạn khác vào phụ trách. Nhưng anh ấy tin tưởng nên quyết định chờ đến khi chị hoàn thành việc để quay lại với P3G. Những kỉ niệm đó chính là động lực để chị tiếp tục công việc này. 

7. Last but not least, do you have any words for Offies?/ Lời cuối cùng, chị có lời nhắn nhủ gì với các bạn Offy không?

Do what you love. When we’re working on the ones we love, it will naturally push us to bring out over 100% our time and effort. Then it will bear its fruits!

Hãy làm công việc mình thích. Khi được làm điều mình thích, tự bản thân chúng ta sẽ nỗ lực hơn 100%, mọi thời gian và công sức đều đổ vào nó. Và rồi trái ngọt sẽ đến thôi! 

Share with: