Teamwork & Engagement – Hợp tác và tương tác.

These are essential skills that not only occur within a team, a company, but are also one of the “backbone” elements that help connect organizations with the same values together. Understanding all of the above meanings, Officence and GIVE IT BACK have come together to practice and to spread out the positive values through mutually supportive activities.

Đây là những kỹ năng cần thiết không chỉ diễn ra trong nội bộ của một team, một công ty mà còn là một trong những yếu tố “xương sống” giúp kết nối những tổ chức có cùng giá trị lại với nhau. Hiểu được tất cả những tầng nghĩa trên, Officience và tổ chức GIVE IT BACK đã tìm đến và cùng nhau học hỏi, lan tỏa những giá trị tích cực trên những hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. 

As the most prominent activity in the series of cooperation between Officience and GIVE IT BACK, during the past few months, the members of GIVE IT BACK (GIB) have completed the series of workshop called Teamwork &  Engagement, under the guidance of 2 trainers – Ms. Nam Phuong and Ms. Thanh Tam, from Officence.

Là hoạt động nổi bật nhất trong chuỗi hợp tác giữa Officience và GIVE IT BACK, trong suốt những tháng vừa qua, các bạn trẻ thuộc GIVE IT BACK (GIB)  vừa hoàn thành chuỗi đào tạo với chủ đề Làm việc nhóm & Gắn kết đội ngũ, dưới sự dẫn dắt của 2 trainers – chị Nam Phương và chị Thanh Tâm, đến từ tổ chức Officience.

On this occasion, Gossip Show invited Minh Hang – HR & Engagement Lead of the GIVE IT BACK season 4 project to share your incorporating experience with Officence as well as upcoming plans.

Nhân dịp này, Gossip Show đã mời bạn Minh Hằng – HR & Engagement Lead dự án GIVE IT BACK mùa 4 đến cùng chia sẻ về trải nghiệm vừa qua với Officience cũng như những kế hoạch sắp đến.   

1. First, could you introduce some information about GIVE IT BACK?/ Đầu tiên, Hằng có thể giới thiệu một số thông tin về GIVE IT BACK? 

GIVE IT BACK is a crowdfunding project initiated by Lead The Change in 2019, based on the Mentoring 1 on 1 model to connect young people who want to develop themselves and their careers with experienced Mentors, providing effective support resources for disadvantaged communities.

GIVE IT BACK là dự án gây Quỹ cộng đồng khởi xướng bởi tổ chức Lead The Change vào năm 2019, dựa trên mô hình Mentoring 1 on 1 nhằm kết nối người trẻ muốn phát triển bản thân, sự nghiệp với Mentors giàu kinh nghiệm cung cấp các nguồn hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng người yếu thế. 

GIB wishes to create positive values for society, and specifically 2 target groups: the young and the disadvantaged. GIB aims to give opportunities to young folk and educate them to become socially responsible one. Funds contributed by participants will be given directly to the beneficiaries of the GIB.

GIB mong muốn tạo nên giá trị tích cực cho xã hội, và cụ thể là hai nhóm đối tượng: người trẻ và người yếu thế. GIB hướng tới việc trao cơ hội cho người trẻ và giáo dục họ trở thành những người có trách nhiệm với xã hội. Khoản quỹ được người trẻ đóng góp sẽ được trao trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng của GIB.

So far, GIB has connected ~600 people with suitable and experienced mentors. The collected funds from GIB have been used to sponsor 10 NPOs – NGOs in season 1, bought 45 water tanks for Ha Giang inhabitants in season 2, and planted 599 trees in Ben En National Park in season 3. Most recently. GIB season 4 built a dream library for poor children in the Mekong River Delta.

Cho đến nay, GIB đã giúp đỡ được gần 600 bạn trẻ kết nối với các mentor phù hợp và giàu kinh nghiệm. Khoản quỹ mà GIB thu được đã được dùng để tài trợ cho 10 NPOs – NGOs ở mùa 1, mua 45 bồn nước cho bà con Hà Giang ở mùa 2, trồng 599 cây tại Vườn quốc gia Bến En ở mùa 3.  Gần đây nhất, GIB mùa 4 đã xây dựng một thư viện ước mơ dành cho trẻ em nghèo miền Tây.

Besides matching between Mentors and Mentees, GIB also focuses on internal community engagement activities. These include game night, movie-based learning, improvisation, Lead The Change Sports, Mentor-Mentee Networking Night. In addition, the GIVE IT BACK community group is also a place where members share beautiful moments, valuable information and lessons from both Mentors and Mentees.

Bên cạnh việc matching giữa Mentors và Mentees, GIB còn hướng đến các hoạt động gắn kết thành viên trong cộng đồng. Có thể kể đến như game night, movie-based learning, improvi (kịch ứng tác), hoạt động thể thao Lead The Change Sports, Mentor-Mentee Networking Night. Ngoài ra, nhóm cộng đồng GIVE IT BACK cũng là nơi các thành viên cùng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, những thông tin và bài học giá trị từ cả Mentors và Mentees.

Currently, in season 5, GIB has welcomed 25 new members to join the core team. The ones from last season have always been an integral part of our family, and the intergenerational bond really amazes me.

Hiện tại, ở mùa thứ 5, GIB chào đón thêm 25 thành viên mới cùng tham gia. Các thành viên từ mùa trước vẫn luôn là một phần không thể thiếu của gia đình tụi mình, và sự gắn kết giữa các thế hệ thật sự rất tuyệt đó. 

2. How does GIVE IT BACK know about Officience?/ Vì sao GIVE IT BACK biết đến Officience? 

It can be said that this is a charm when GIB could get to know Officience through the introduction from Ms. Nam Phuong – Community Engagement Officer at Officience, and also a Mentor of the GIVE IT BACK project. Since then, GIB got a chance to connect with Ms. Thanh Tam – Business Engager/Project Manager too. We acknowledged that Officience is a technology company that has a reputation in the outsourcing market and has continuously contributed to Vietnam’s sustainable development. It is fortunate that GIB and Officience can become each other’s long-term partners, aiming for the same mission of human development, community cohesion and creating positive values for society.

Có thể nói đây là cái duyên khi GIB được biết đến Officience qua sự giới thiệu từ chị Nam Phương – Community Engagement Officer tại Officience, đồng thời là Mentor dự án GIVE IT BACK. Từ đó, GIB còn được kết nối thêm với chị Thanh Tâm – Business Engager/Project Manager. Chúng mình được biết Officience là một công ty công nghệ đã tạo dựng được uy tín trên thị trường và có những đóng góp để Việt Nam phát triển bền vững hơn. Thật may mắn khi GIB và Officience có thể trở thành đối tác lâu dài của nhau, cùng hướng đến sứ mệnh phát triển con người, gắn kết cộng đồng và tạo giá trị tích cực cho xã hội.

3. What are the projects that GIVE IT BACK has collaborated with Officience?/ Vậy GIVE IT BACK đã hợp tác cùng Officience trên những dự án nào? 

First, I have to mention the series of workshops on Teamwork & Engagement. With the inspiring guidance from Ms. Nam Phuong and Ms. Thanh Tam, GIB’s members had their best time in learning and practicing on the following topics:

Đầu tiên mình phải kể đến chuỗi workshop Kỹ năng làm việc nhóm và gắn kết đội ngũ. Dưới sự dẫn dắt và truyền đạt từ chị Nam Phương và chị Thanh Tâm, các thành viên của GIB  đã được học tập và thực hành về các chủ đề:

  • Team formation/ Sự hình thành nhóm 
  • Principles to have an effective meeting/ Phương pháp họp hiệu quả 
  • How disagreements could help you understand more about team members’ personality/ Những bất đồng giúp hiểu thêm gì về tính cách của thành viên trong nhóm 
  • Beginning Anew/ Năng lượng từ sự khởi đầu mới  

In addition, I personally had the opportunity to consult with seniors from Officience’s Front-end team about upgrading GIVE IT BACK’s website on the WordPress platform. After that session, ours has run smoother and been more user-friendly.

Ngoài ra, riêng mình còn được dịp “thỉnh giáo” các anh chị ở team Front-end của Officience về việc nâng cấp website của GIVE IT BACK trên nền tảng WordPress. Sau buổi đó thì website cũng chạy mượt mà hơn và thân thiện với người dùng hơn. 

4. So what is the outcome of this collaboration?/ Vậy kết quả sau của lần hợp tác này như thế nào? 

 

Through the Officience’s series of workshops with lots of new information, knowledge, practice, and reflection activities, the members of GIB have become more connected, have more effective meetings, and improve the quality of given tasks.

Thông qua chuỗi workshop mà Officience đã tổ chức cùng nhiều hoạt động học tập, thực hành và phản tư, các thành viên của GIB đã gắn kết với nhau hơn, họp hiệu quả hơn, chất lượng công việc cũng được nâng cao hơn. 

Moreover, many of the members have gained a lot of energy and skills after it. They are more comfortable in communicating and helping others from the internal to external of the team. Furthermore, they bravely apply for key positions in the next GIB’s season.

Có những bạn sau khi tham gia đã được tiếp thêm năng lực và kỹ năng nhiều lắm. Họ thoải mái hơn trong việc giao tiếp, giúp đỡ những thành viên khác trong lẫn ngoài team. Hơn nữa họ còn mạnh dạn nộp đơn ứng tuyển lên các vị trí chủ chốt trong GIB mùa sau nữa kìa. 

The above are only immediate results. I think these skills are very necessary, not only in work but also in life. So keep practicing, learning and then practicing a lot, gradually you will find it extremely useful.

Những điều trên chỉ mới là những kết quả thấy ngay thôi. Mình nghĩ những kỹ năng này rất cần thiết, không chỉ trong công việc mà còn cả trong cuộc sống nữa. Nên cứ phải thực hành, học hỏi và rèn luyện nhiều thì dần dần sẽ thấy nó vô cùng hữu ích

5. How do you feel about this collaboration with Officience?/ Bạn cảm thấy như thế nào trong lần hợp tác này với Officience? 

Working with Officence is definitely about setting my mind at rest. The conversations, discussion and support all went smoothly and efficiently. Based on that, our hard work began to bear fruit

Được làm việc với Officience thì chắc chắn phải nói đến sự yên tâm. Hoạt động trao đổi, bàn bạc và hỗ trợ trong công việc đều diễn ra suôn sẻ, hiệu quả. Từ đó lần hợp tác này đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. 

Above all, I have learned the program-building process from two trainers. Supplements for the basic theory, the integrated activities are extremely interesting, from which, members absorb knowledge more effectively and practice to connect with each other. Trainers also detailed every hour and minute of the activities, rehearsed carefully and of course paid attention to every little detail.

Hơn tất cả thì mình lại học được quy trình xây dựng chương trình từ hai chị trainers. Ngoài lý thuyết nền tảng, các hoạt động lồng ghép đều cực kỳ thú vị, từ đó, học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn và được thực hành để gắn kết với nhau hơn. Mọi người còn lên chi tiết từng giờ từng phút của các hoạt động. Tập dượt kỹ càng trước khi buổi workshop diễn ra, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.

Even the vibe and energy that Ms. Tam and Ms. Nam Phuong helped to spread out the positivity to GIB students, making us more comfortable and open to each other. Once again, GIVE IT BACK would like to say thank you very much to Officience.

Ngay cả tinh thần và năng lượng mà chị Tâm và chị Nam Phương mang đến cũng giúp lan truyền sự tích cực đến các học viên GIB, giúp tụi mình thoải mái hơn và cởi mở với nhau hơn. Một lần nữa, GIVE IT BACK muốn nói lời cảm ơn với Officience thật nhiều.

6. Can you tell us a little bit about the upcoming cooperation between GIB and Officience?/ Bạn có thể bật mí một chút về những kế hoạch hợp tác sắp tới giữa GIB và Officience không? 

Overcome with victory, there will be new activities that GIB and Officence work together in the near future. Both of us share the same vision and mission to contribute positive values to the community, that’s why, we strongly believe in the long-term cooperation with 2 organizations.

Thừa thắng xông lên, sắp đến sẽ có một số hoạt động mới mà GIB cùng Officience cùng nhau thực hiện. Cả hai đều có chung tầm nhìn và chung sứ mệnh đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng, vìì thế nên tụi mình rất tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài giữa GIB và Officience. 

The most recent is Mentor podcast by Ms. Nam Phuong and Ms. Thanh Tam with heart-warming words to young people who are still toddlers on the road of life. You can  look forward to it on the fanpage of GIB and Officience. 

Gần đây nhất chính là Mentor podcast của chị Nam Phương và chị Thanh Tâm với những lời tâm sự gửi đến các bạn trẻ còn đang chập chững trên đường đời. Các bạn có thể đón xem trên fanpage của GIB và Officience nhé.

And there are many new activities that have not been announced yet. Just wait for us.

Và chắc là còn nhiều hoạt động đang còn đang trong vòng bí mật, chưa tiện dịp công bố. Cứ chờ mà coi nè.

7. Finally, going through this pandemic, do you have any message from GIB want to send to Officence members?/ Cuối cùng, bước qua mùa dịch này, bạn có lời nhắn nào từ GIB muốn gửi đến các thành viên Officience không?

The pandemic has been happening for such a long time, but that has not hindered the good cooperation between GIB and Officience. GIB wishes the all the employees of Officence always bursting with health, happiness and success in your life. GIB also wishes Offy will grow stronger and continue to contribute positive values to the community. Hope the GIB and Officence team will meet soon, then we could work and have fun at the same time!

Mùa dịch đã bị kéo dài rất lâu, tuy nhiên điều đó không hề gây cản trở đến mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa GIB và Officience. GIB  thân chúc các thành viên của Officience sẽ luôn dồi dào sức khoẻ và năng lượng. GIB cũng xin chúc Offy sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đóng góp được nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng. Mong rằng team GIB và Officience sẽ sớm được gặp mặt, vừa làm việc vừa vui chơi hết mình nha!

Share with: