Recently, the term “ Industry 4.0” has become one of the hottest keywords for every industry, especially technology and tech-ers. They might be the pioneers, supportive companions for businesses on the way to innovate and adapt modern technologies to boost up the quality of their company. However,…

Thời gian qua, cụm từ “Cách mạng Công Nghiệp 4.0” đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người và đặc biệt là với dân Công Nghệ. Bởi họ sẽ là những người tiên phong, những trợ thủ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp trong cuộc “cải cách” và áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng kinh doanh của mình. Thế nhưng…

  • Businesses require to adapt 4.0 technology to their products/ services, so what technology matches their purpose?
  • Doanh nghiệp yêu cầu ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản phẩm, vậy đâu mới là công nghệ họ cần?
  • Businesses want to apply AI technology to their work, which functions can they use effectively?
  • Doanh nghiệp muốn đưa công nghệ AI vào doanh nghiệp của mình, vậy yếu tố nào của họ có thể ứng dụng công nghệ này?
  • Businesses focus on mobile apps, so what mobile systems are they developing and which programming language is common?
  • Doanh nghiệp tập trung vào các ứng dụng điện thoại, vậy đâu là hệ điều hành họ tập trung phát triển và ngôn ngữ phù hợp là gì?

And there are many other requirements, this trend has accidentally forced Tech-ers to update their technical skills to be a trustworthy partner for the business. Therefore, Udemy has summarized from thousands of businesses and published the top 10 Tech Skills in 2020. Let’s explore them with Officience!

Và nhiều yêu cầu công nghệ khác, điều này khiến cho dân Công Nghệ phải nhanh chóng phổ cập những xu hướng và kỹ năng cần thiết để bản thân mình có thể trở thành một cộng sự tin tưởng và tài năng cho doanh nghiệp. Hiểu được nhu cầu này, Udemy đã tổng hợp lại từ những doanh nghiệp lớn để đưa ra top 10 kỹ năng công nghệ trong năm 2020. Hãy cùng Officience xem qua những kỹ năng này nhé!

Source: https://bit.ly/35W4xLC

Share with: