In the industrial revolution 4.0, along with the outstanding development of information technology, the transformation to a digital business form is the prerequisite key to success. There, RPA technology, Robotic Process Automation, is a promising new future – when promoting work process automation, helping to reduce the burden on employees.

Trong thời kỳ số 4.0, cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, việc chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp số chính là chìa khóa tiên quyết để đi đến thành công. Ở đó, công nghệ RPA, Robotic Process Automation, là một tương lai mới đầy triển vọng – khi đẩy mạnh quy trình tự động hóa công việc, giúp giảm bớt gánh nặng cho người lao động. 

RPA is robotic software that uses the rules engine and artificial intelligence (AI) to simulate human interaction with computer systems or software. Through the learning process, the robot will learn operations such as understanding the content on the screen, processing, navigating, correctly identifying, and extracting data.

RPA là phần mềm robot sử dụng rules engine và trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng sự tương tác của con người với các hệ thống máy tính hoặc phần mềm. Thông qua quá trình học hỏi, robot sẽ học các thao tác như hiểu các nội dung trên màn hình, xử lý, điều hướng, xác định và trích xuất chính xác dữ liệu.

This tool does not require direct permissions on the computer, it is integrated into office software such as Excel, email, management software, user portal, … to help employees perform procedures business rules.

Chúng không yêu cầu quyền trực tiếp mà chỉ cần được tích hợp trong những phần mềm thông dụng của máy tính như Excel, email, phần mềm quản lý, cổng thông tin người dùng,… để giúp nhân viên thực hiện một số quy tắc nghiệp vụ được xác định.

An enterprise has usually been through lots of risky situations, such as hackers, production chain disruption, especially in the current complicated epidemic situation. The application of automated processes will help to reduce the inadequacy, shortage of human resources, and difficulty of accessing equipment in the sudden social distancing.

Một doanh nghiệp thường phải đối mặt với nhiều rủi ro, có thể kể đến như tin tặc tấn công, gián đoạn chuỗi sản xuất, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Việc ứng dụng những quy trình được tự động hóa vào sẽ giúp giảm thiểu sự bất cập, thiếu thốn nhân lực và việc khó tiếp cận với những thiết bị hiện đại trong tình huống giãn cách đột ngột.

Besides, it is difficult for people to avoid making mistakes, especially with jobs that require high concentration and frequent repetition. According to a 2008 study by IDC, manual errors can cost a multinational corporation an average of $62.4 million in a year. RPA is the most appropriate solution when it is only necessary to learn the operation of the business once and re-implement it correctly.

Ngoài ra, con người khó tránh khỏi việc sai sót, nhất là với những công việc đòi hỏi sự tập trung cao và lặp đi lặp lại thường xuyên. Theo một nghiên cứu vào năm 2008 của IDC, lỗi thủ công có thể khiến một tập đoàn đa quốc gia mất trung bình 62,4 triệu USD trong một năm. RPA chính là một giải pháp thích hợp nhất khi chỉ cần một lần học thao tác của nghiệp vụ và tự thực hiện lại một cách chính xác.

RPA is applied to works that require employees’ labor-intensive tasks such as automatic email reply, profile filtering, answering familiar questions from customers, sending data…

RPA được ứng dụng vào công việc văn phòng nhiều hơn với những đầu việc tốn nhiều sức lực của nhân viên như trả lời email tự động, lọc hồ sơ, giải đáp những câu hỏi quen thuộc của khách hàng, gửi dữ liệu…

And there’s so much more that RPA can do to improve business processes.

Và còn rất nhiều điều mà RPA có thể giúp cải thiện quá trình làm việc của doanh nghiệp.

However, not every department is having rich knowledge in the field of information technology (IT) to be able to automate all the current difficult processes by themselves. They need a superior solution, fast and right on purpose.

Tuy nhiên, không phải bộ phận nào cũng có kiến thức quá sâu rộng về lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) để có thể tự mình tự động hóa tất cả quy trình khó nhằn hiện tại. Họ cần một giải pháp ưu việt, nhanh gọn và đi đúng mục đích.

Understanding this difficulty, Officience provides building the RPA tools to relieve the business burden. RPA by Officience is customized based on the needs of each department and business, in order to bring the best experience to customers.

Thấu hiểu được sự khó khăn này, Officience cung cấp dịch vụ xây dựng công cụ RPA để giải phóng gánh nặng nghiệp vụ. RPA by Officience được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của từng phòng ban và doanh nghiệp, nhằm mang đến một trải nghiệm tốt nhất, tối ưu hóa nhất cho khách hàng. 

Got the insight of increasing demand for automation applications, Officience always strives to create advanced RPA tools that are suitable for each customer’s needs.

Hiểu được nhu cầu mong muốn ứng dụng tự động hóa ngày càng cao, Officience luôn nỗ lực để tạo ra những công cụ RPA tiên tiến và phù hợp với nhu cầu của mỗi khách hàng.

Since 2019, Officience has designed RPA tool to help automate supply chain processes for team USA – Từ năm 2019, Officience đã thiết kế công cụ RPA .giúp tự động hóa quy trình chuỗi cung ứng cho team USA
By 2020, Officence has extended RPA to its supply team in China – Đến năm 2020, Officience đã mở rộng áp dụng RPA cho đội ngũ cung ứng ở Trung Quốc.

Build your RPA with Officience at engagement@officience.com

Cùng Officience phát triển RPA dành riêng cho bạn tại engagement@officience.com

Share with: